An Abhainn Mhór

Aus Metapedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

An Abhainn Mhór (engl. Blackwater) ist ein Fluß in der Grafschaft Corcaígh in Irland. Er ist 167 km lang.